Betingelser


Versjon 2.0 revidert oktober 2015. Oppdatert januar 2018.
Innledning:
Dette kjøpet erregulert avde nedenstående stan-
dardsalgsbetingelserforforbrukerkjøpavvarerover
Internett. Forbrukerkjøp over internettreguleres
hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
markedsføringsloven, angrerettlovenog ehandels-
loven,og disse lovene girforbrukeren ufravikelige
rettigheter.Loveneertilgjengeligpåwww.lovdata.no.
Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som
noen begrensning i de lovbestemte rettighetene,
men oppstiller partenes viktigste rettigheter og
plikterforhandelen.
Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av
Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse
salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynetsveileder.
Innholdsfortegnelse:
1] Avtalen
2] Partene
3] Pris
4] Avtaleinngåelse
5] Betaling
6] Levering
7] Risikoen for varen
8] Angrerett
9] Forsinkelse og manglende levering

 • kjøperens rettigheter og frist for å
  melde krav
  10] Mangel ved varen – kjøperens rettigheter
  og reklamasjonsfrist
  11] Selgerens rettigheter ved kjøperens
  mislighold
  12] Garanti
  13] Personopplysninger
  14] Konfliktløsning
  1] Avtalen
  Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opp-
  lysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt
  særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid
  mellomopplysningene, går detsomsærskilt er av-
  taltmellomparteneforan,såfremtdetikkestrider
  motufravikeliglovgivning.
  Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbe-
  stemmelser som regulerer kjøp av varer mellom
  næringsdrivende og forbrukere.
  2] Partene
  Selger er [Navn], [Kontaktadresse], [e-post], [tele-
  fonnummer], [organisasjonsnummer], og betegnes
  i det følgende som selger/selgeren.
  Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen,
  og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.
  3] Pris
  Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den
  totaleprisenkjøperskalbetale.Dennepriseninklu-
  derer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere
  kostnadersomselgerfør kjøpetikke harinformert
  om,skalkjøperikkebære.
  4] Avtaleinngåelse
  Avtalen erbindende forbeggeparternår kjøperen
  harsendt sin bestilling tilselgeren.
  Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har fore-
  kommetskrive- eller tastefeil i tilbudetfra selgeren
  i bestillingsløsningen i nettbutikken elleri kjøperens
  bestilling, og den annen part innså eller burde ha
  innsett at det forelå en slik feil.

5] Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tids-
punkt den blirsendtfra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort
ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen
på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme
dag som varen sendes.
Vedbetalingmed faktura, blirfakturaen til kjøperen
utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen
fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager
fra mottak.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etter-
følgende faktura.
6] Levering
Levering erskjedd når kjøperen, eller hansrepre-
sentant, har overtatttingen.
Hvisikke leveringstidspunkt fremgår av bestillings-
løsningen,skalselgerenleverevarentil kjøperuten
unødig opphold og senest 30 dager etter bestil-
lingen fra kunden.Varenskal leveres hos kjøperen
medmindreannetersærskiltavtaltmellompartene.
7] Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller
hans representant, har fått varene levert i tråd
med punkt 6.
8] Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan
kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angre-
rettloven.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angre-
retten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe.
I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom
fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytids-
dag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er
sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden
for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og mel-
dingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema,
e-post eller brev).
Angrefristen begynner å løpe:
• Vedkjøp av enkeltstående varer vil angrefristen
løpe fra dagen etter varen(e) ermottatt.
• Selges et abonnement, ellerinnebærer avtalen
regelmessig levering av identiske varer, løper
fristen fra dagen etter første forsendelse er
mottatt.
• Består kjøpet av flere leveranser, vil
angrefristen løpe fra dagen ettersiste
leveranseermottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet
av den opprinnelige fristen dersom selgerikke før
avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger
angrerett og standardisert angreskjema. Tilsva-
rendegjeldervedmanglendeopplysningomvilkår,
tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angre-
retten. Sørger den næringsdrivende for å gi opp-
lysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper
angrefristen likevel 14 dager etter den dagen
kjøperen mottok opplysningene.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake
til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager
fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper
dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen,
med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt
å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.
Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens
bruk av angreretten.
Kjøper kan prøve ellerteste varen på en forsvarlig
måte for å fastslå varens art, egenskaper og funk-
sjon, uten at angreretten faller bort. Dersom
prøving eller test av varen går utover hva som er
forsvarlig og nødvendig, kankjøperenbli ansvarlig
foreventuellredusert verdipåvaren.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesum-
men til kjøperen uten unødig opphold, og senest
14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens
beslutning om å benytte angreretten. Selger har
rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt
varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem
dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9] Forsinkelse og manglende
levering – kjøperens rettigheter
og frist for å meldekrav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer
den forsent i henhold til avtalen mellom partene,
ogdetteikke skyldes kjøperenellerforholdpå kjø-
perens side, kan kjøperen i henhold til reglene i
forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendig-
hetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyl-
lelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra
selgeren.
Vedkravommisligholdsbeføyelser børmeldingen
av bevishensyn være skriftlig (for eksempele-post).
• Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse
fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyl-
lelse dersomdetforeligger en hindring somselge-
ren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil
medføre enså storulempe eller kostnadforselger
at det står i vesentlig misforhold til kjøperens
interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene
falle bortinnen rimelig tid, kan kjøperlikevel kreve
oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om
han eller hun venter urimelig lengemed å fremme
kravet.
• Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leverings-
tidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å
levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse.
Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggs-
fristen,kankjøperenhevekjøpet.
Kjøperkanimidlertidhevekjøpetumiddelbarthvis
selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder
dersom levering til avtalt tid var avgjørende for
inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har
underrettet selger om at leveringstidspunktet er
avgjørende.
Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren
har satt eller etter leveringstidspunktet som var
avgjørende forinngåelsen av avtalen, må krav om
heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at
kjøperen fikk vite omleveringen.
• Erstatning
Kjøperen kan kreveerstatning forlidttap somfølge
av forsinkelsen.Dette gjelderimidlertid ikkedersom
selgeren godtgjør atforsinkelsen skyldes hindring
utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet
kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unn-
gått, eller overvunnet følgene av.
10] Mangel ved varen

 • kjøperens rettigheterog
  reklamasjonsfrist
  Hvis detforeligger enmangel ved varenmå kjøper
  innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller
  burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at
  han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper
  haralltidreklamerttidsnokdersomdetskjerinnen
  2mnd.framangelen ble oppdaget eller burde blitt
  oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter
  at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler
  av den erment å vare vesentlig lenger enn to år, er
  reklamasjonsfristen fem år.
  Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes
  kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan
  kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven
  kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpe-
  summen tilbake, velge mellom retting og omlevering,
  kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve
  erstatning fra selgeren.
  Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
  • Rettingeller omlevering
  Kjøperenkanvelgemellomåkrevemangelenrettet
  eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel
  motsette seg kjøperens krav dersom gjennomfø-
  ringen av kravet er umulig eller volder selgeren
  urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal
  foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangs-
  punktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps-
  forsøkforsammemangel.
  • Prisavslag
  Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom
  varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inne-
  bærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris
  svarertil forholdet mellom tingens verdi i mangel-
  full og kontraktsmessig stand. Dersom særlige
  grunnertalerfor det, kan prisavslaget istedetset-
  teslikmangelens betydning for kjøperen.

• Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan
kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er
uvesentlig.
11] Selgerens rettigheter ved
kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de
øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette
ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens
side, kan selgereni henholdtilreglene iforbruker-
kjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde
varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve
avtalen hevetsamt kreve erstatning fra kjøperen.
Selgeren vil også etter omstendighetene kunne
kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr
og etrimelig gebyr ved uavhentede varer.
• Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen
betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper
selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge
med å fremme kravet.
• Heving
Selger kan heve avtalen dersom detforeligger ve-
sentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig
mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel
ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt.
Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for opp-
fyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fris-
ten, kan selger heve kjøpet.
• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersomkjøperenikkebetalerkjøpesummenihen-
hold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpe-
summen etter forsinkelsesrenteloven. Ved man-
glende betaling kan kravet, etter forutgående
varsel, blisendttil inkasso. Kjøper kan da bli holdt
ansvarlig for gebyr etterinkassoloven.
• Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte
varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer,
kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret
skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg
for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan
ikke belastes kjøpere under 18 år.
12] Garanti
Garantisom gis av selgeren eller produsenten, gir
kjøperenrettigheteritillegg tilde kjøperenallerede
har etter ufravikelig lovgivning. En garanti inne-
bærerdermedingenbegrensningeri kjøperensrett
tilreklamasjon og krav ved forsinkelse ellermangler
etter punkt 9 og 10.
13] Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopp-
lysningererselger.Medmindrekjøperensamtykker
til noe annet, kan selgeren, itrådmed personopp-
lysningsloven, kun innhente og lagre de person-
opplysningersomer nødvendig for atselgeren skal
kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.
Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert
til andre hvis det er nødvendig for atselgerskal få
gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbe-
stemtetilfelle.
14] Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9
og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvis-
ter i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan
kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mek-
ling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23
400 500 eller www.forbrukerradet.no.